Our Staff & Council

 

Office Manager
Sara Silva
silva@Zionluth.com

  
 

 

 

 

 

 
Technical Specialist & Host 
 Katie Marscher 
 ziontechnologist@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Sexton
Ben Silva
 

Zion's Council 2021

Council Co-President, Mark Thompson

 

Council Co-President, Laurel McCurdy

Vice President, Jeanne Gymburch

 

Treasurer, Wendy Stevens

 

Council Representative, Matthew LaFave

 

Council Representative, Michele Lasher

 

 

Council Secretary, Linda Bennett

 

Council Representative, Carol Blackburn

 

Email Newsletter